E-ACTIVE

e-active-logo-horizontal-RGB

Повече от 10 години сдружение Поколения работи в областите Учене през целия живот и Благополучно остаряване. През цялото това време сме били активни в участие в различни национални и международни мероприятия, проекти и тренинги, ориентирани както към хора от третата възраст, така и към различни специалисти, работещи с тази целева група.

В началото на 2022 година стартирахме дейностите по нов международен проект – e-Active, финансиран по програма Еразмус+ с партньорски организации от Испания, Италия, Гърция, България и Полша. Координатор на проекта е Университетът във Валенсия. В основата на e-Active са залегнали следните проблеми :

  • Застаряването на населението като е една от най-важните промени в нашето общество
  • Последици от пандемията Covid-19: Засилване на самотата и социалната изолация сред по-възрастното население поради ограничаване на социалните взаимоотношения, причинени от изолацията
  • Дигитална пропаст между поколенията поради слабото използване на новите технологии от по-възрастните хора.

Основната цел на проекта е: разработването на електронен инструмент с учебни дейности, които могат да насърчат социалното участие и здравословното и благополучно остаряване при възрастните хора. За тази цел специалистите, работещи с възрастни хора, ще бъдат обучени да бъдат активни агенти, насърчаващи подобряването на дигиталните им умения. С цел повишаване на професионалните умения на специалистите ще бъде създадена иновативна тренинг-програма. В края на проекта се предвижда организирането на дисеминационни събития за представяне и разпространение на информация за резултатите от работата по e-Active.

За повече информация:

www.e-active.eu