eLIST

Създаване на заетост и насърчаване на мобилността в селските райони

ELIST_Logo_FINAL (1)

Сдружение „Поколения” заедно с партньори от шест европейски страни, изпълнява проекта „Европейски иновациите в обучението за устойчиви знания” (ELIST), финансиран от ЕС, програма Еразъм плюс. Проектът се  координиран от Gal Fior d’Olivi, местната инициативна група на областта Бари, Италия.  Екипът на проекта ще разработи и приложи различни подходи за стимулиране на предприемачеството сред населението в селските райони. Инициативите по проекта са насочени предимно към младите мениджъри в селскостопанския сектор и туризма, към младите хора и жените, живеещи и работещи в селските райони и градските периферии, както и към всички, които проявяват интерес към надграждащо обучение.

Проектните инициативи целят да компенсират нарастващия недостиг на подготвени млади хора и несъответствието между търсенето и предлагането на квалифициран персонал на пазара на труда в сектора на селското стопанство. Предвид застаряването на населението, подобряването на качеството и броя на затите в сектора е ключов фактор за развитието на селските райони и е едно от големите предизвикателства в различни области – сигурността на храните, здравето, правилното управление, интеграцията на имигранти, равенството половете и други.

Проектът ELIST има за цел да стимулира предприемаческата активност сред населението в селските райони чрез предоставяне на иновативни образователни инструменти, както и да създаде условия младото градското население да мигрира към селските райони. Консорциумът по проекта ще разработи и тества практически приложими методи за насърчаване и подобряване на пригодността за заетост и мобилност на целевите групи, за повишаване на техните компетенции, за прилагане на работещи европейски практики за устойчиво регионално развитие.

В рамките на проекта ELIST ще се разработи пилотен курс за обучение по предприемачество, включително и учебни програми, достъпна, интернет базирана платформа, както и насоки за мултипликатори, предназначени за центрове за професионално обучение, други обучаващи институции, тренери, бизнес сдружения.

За да се подготви солидна основа за устойчиво въздействие в регионите, се акцентира върху изграждането на капацитета на местните общности чрез менторска програма, план за сътрудничество между взимащите решения публични власти, професионалното образование, доставчиците на обучение, организациите на гражданското общество и други местни представители на сектора селско стопанство.

Първите дейности по проекта вече стартираха с картографиране на нуждите и изискванията на целевите групи чрез онлайн проучване в регионите на страните партньорки по проекта (Италия, Австрия, Гърция, Испания, Португалия, Турция и България). След анализ на получените резултати от обратната връзка ще се разработи учебна програма съобразно нуждите от обучение на бенефициентите.

 ELIST_EN_BG_FINAL_72dpi