Социално предприемачество за хора от третата възраст

Социалните иновации не се случват от самосебе си. Те трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни, ако искаме да допринесат за доброто на обществото и икономиките на страните“ – Да насърчаваме хората и промените – социални иновации, Европейска Комисия, 2011.

В началото на септември 2016 г. стартира проектът Социално предприемачество за хора от третата възраст, като контекстът на проекта и същевременно негово основно послание произтича от политиката на Европейската Комисия.

Целта на проекта е да се мобилизират екипи от възрастни хора от участващите в проекта общности и след това да се изгради капацитет сред тях така, че те да станат социални брокери/медиатори на промяната в тези общности, да идентифицират нуждите от социална промяна, като обединяват съответните заинтересовани страни и граждани; така ще се улеснява или насърчава процеса на социална промяна и ще се поддържа дейността чрез създаване на подходящи организационни рамки – било то като работят възрастните хора като доброволци, като членове на асоциации, служители, консултанти или доставчици на социални услуги. Проектът обединява 3 от най-важните приоритети в политиката на Европа 2020:

  1. Необходимостта да се запазят или да се ангажират отново възрастните хора над 55 години в Европа като активни граждани, допинасящи за социалното и икономическо развитие
  2. необходимостта от подкрепа на социалните иновации като алтернатива на традиционните обществени услуги
  3. Необходимостта от насърчаване на предприемачески начин на мислене и поемане на инициатива в общностите. Проектът обединява тези нужди на европейските политики по силен, системен и устойчив, а също практичен и реалистичен начин:

Той ще мобилизира групи от възрастни хора в европейски общности, за да изградят капацитет да действат като социални брокери/медиатори с цел промяна в общностите, идентифициране на нуждите от социална промяна и улесняването й чрез обединяване на съответните заинтересовани страни в съответните сектори. Възрастните хора в ролята на социални предприемачи могат да бъдат катализатори на социална промяна.

Проектният консорциум се състои от организации от Великобритания, България, Дания, Испания, Италия и Франция. Координатор на проекта е общината на град Орхус, Дания.

KA204-2016-001