GOLD – Добри практики за възрастни хора

Работим по проекта и вече имаме първите резултати!

GOLD logo_original verticalПрез септември 2020 г. стартирахме проекта „GOLD – Добри практики за възрастни хора“. Целта на проекта е обмен на добри практики, които насърчават социалното включване на възрастните хора, опазването на тяхното психическо и физическо здраве и развитието на техните умения.

Девет месеца по-късно шестте партньорски организации, изпълняващи проекта  – CHALLEDU (Гърция), E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUNSTER UNIVERSITY (Германия), READING FOR OTHERS (Гърция) и Сдружение ПОКОЛЕНИЯ (България) изследваха какво се случва с възрастни хора в съответните страни-партньори и събраха добри практики, които насърчават възрастните хора да останат активна част от обществото и са примери за ползотворно взаимодействието между поколенията и за това как да се преборим със стереотипите.

Какво свършихме през тези 9 месеца?

  • Създадохме уебсайта на проекта eu, който е достъпен на всички езици на партньорите.
  • Създадохме facebook страницата на проекта @golderasmusplus, където публикуваме добри практики за възрастни хора и новини от проекта.
  • Проучихме положението и нуждите на възрастните хора в страните – партньори.
  • По време на нашите онлайн срещи обменихме добри практики за работа с възрастни хора, обменихме мнения, проследихме и подобрихме работата и резултатите си.
  • Превеждаме на всички езици по проекта и публикуваме нашите изследвания.

На последната онлай среща през май набелязахме следващите стъпки по изпълнението на проектните дейности:

  • Организиране на първата ни учебна визита през есента.
  • Актуализиране на уебсайта на проекта.

 

Следвайте ни!

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на материалите по проекта отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в тях информация.

Номер на проекта: 2020-1-EL01-KA204-078895