CompAAL

CompAAL: Developing qualification profiles for jobs in Ambient-Assisted Living, Програма „Учене през целия живот“, „Леонардо да Винчи“, мултелатерален, No 2011 – 5052/001 – 001

www.compaal.eu

В основата на идеята за този проект стоят демографските промени и в резултат на това от една страна нарастващото търсене на гериатрични грижи, а от друга нарастващата индивидуализация на обществото. Концепции за околната среда, адаптирана към нуждите на застаряващото население Аmbient-assisted living (AAL) са разработени в няколко европейски страни през последното десетилетие и включват концепции, продукти и услуги, насочени към свързване на технологиите и социалните нужди с цел да се повиши качеството и продължителността на независим начин на живот за възрастните хора. Интелигентната заобикаляща среда не е само въпрос на технологични изследвания и развитие, а и бързо развиващ се икономически сектор, създаващ нови работни места. Сложността на всички полезни нововъведения в областта на AAL изискват професионалисти с разностранни познания и умения. Целта на проекта е създаване на набор от нови квалификационни профили на работещите в различни области, например архитекти, строители, служители в областта на социалните дейности, обслужващи възрастните хора , IT експерти или техници, желаещи да се специализират в областта на AAL.


Logo CompAAL