Последна среща по проект Diversities@Work

collagemadrid

Двете години по проект Diverisities@Work изтекоха неусетно и последната среща на консорциума се проведе през октомври в Мадрид. Двата дни бяха време, в което проектните партньори отчетоха резултатите от свършената работа през изминалите месеци – срещи с представители на бизнеса, обучителни и медицински организации, на които бяха показани и разяснени обучителните материали, разработени в рамките на проекта. Бяха обсъдени последните корекции на наръчника и петте тематични ръководства по ЛГБТ+ теми към него, както и функционалността на електронната платформа за обучение към уебстраницата на Diverisities@Work  http://www.d-work.eu/.

Има още

Отчитане на напредъка по проект WHOLE – проектна среща в Линц, Австрия

10

С напредване на времето напредва и развитието на дейностите по проект WHOLE. Проектният консорциум се събра през месец октомври 2016 в австрийския град Линц, за да отчете напредъка по изпълнението на поставените през пролетта задачи. Домакин на двудневната среща беше Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI OÖ).

5

Въз основа на проведените през изминалите месеци анкети с възрастни хора, ползващи формална или неформална грижа и формални/неформални болногледачи беше изготвен финален доклад за посочените и отчетени в анкетите нужди от съвети за здравословно хранене и подходяща физическа дейност.

Има още

Първа среща по проект Социално предприемачество за хора от третата възраст

1

Настоящите промени в демографската структура на Европа и намаляването на броя на населението вработоспособна възраст водят до извода, че все по-належащо става активното включване на възрастните хора в предпенсионна или пенсионна възраст в социалния и икономически живот на обществото по различни начини. Идеята на проекта Социално предприемачество за хора от третата възраст е иницииране на обмен на опит между хора на възраст 55+ , мотивирането им за активно участие в социалния и икономически живот и създаването на предприемачески умения у тях.

bibliothek-aarhus

Има още

Голуей, Ирландия – международна среща по проект WHOLE

Измина повече от половин година от стартирането на проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи). За изминалото време  партньорите по проекта трябваше да изпълнят редица задачи. На втората проектна среща, която се проведе в Голуей, Ирландия, с домакин ProActivate, бяха представени резултатите от свършената работа. Въз основа на резултатите от анализите на аспектите в социалните и здрави системи в страните-участнички в проекта, отнасящи се до възрастните хора и полагащите грижи за тях, бяха изяснени основните точки, върху които ще се базират програмите за здравословно хранене и физическа активност.

P1010934 P1010956

Има още

Международна среща по проект Diversities@Work във Виена

През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена. Традиционно беше направен преглед и анализ на работата по задачите, които проектният консорциум си беше поставил за периода октомври 2015 – март 2016. Един от най-важните продукти, който трябва да бъде създаден в рамките на проекта, е краткият учебник по управление на различността. След задълбочено направен анализ на съществуващите в страните-участнички в проекта правни норми, подкрепящи програми, социални и образователни мерки в областта на антидискриминацията във всички аспекти на социалния живот, бяха уточнени основните теми, които ще бъдат представени в споменатия учебник.

2015-04-28 21.45.21

Има още

Нови теми за обучения по социални умения на експерти по здравни грижи към БАПЗГ

Сдружение „Поколения“ и БАПЗГ имат удоволствието да представят възможността на членовете на Асоциацията да се включат в обучения по социални умения, които са толкова необходими в съвременната динамично развиваща се среда, колкото и професионалните. Има още

Как един случаен контакт се превърна в чудесно дълготрайно сътрудничество – БАПЗГ и Сдружениe „Поколения”

Преди две години представители на Института по невробиология към БАН се обърнаха към Сдружение „Поколения” за съдействие при работата по проект SEACW (“Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот”), финансиран по програма „Конкуретноспособност и иновации“, Тема 3 “ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване”.  Има още

Европейският проект Грюндвиг – „Обучен да обучава – предаване знанията придобити на работното място от поколение на поколение – IGTrain” завърши успешно.

Проектът „Обучен да обучава“ се осъществи с подкрепата на Европейския съюз в рамките на програма „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme) и подпрограма „Грундвиг” (Grundtvig GMP). Има още

Среща по проект Diversities at Work в София

d@w sofia 3

След период на провеждане на задълбочени проучвания на отношението към хората с различна полова идентичност и различна сексуалност в работна среда и обобщаване на резултатите, се проведе втората среща по проект Diversities at Work. Има още