За нас

„Поколения” е  сдружение от експерти, работещи дълги години в областта на образованието и обучението на възрастни, с богат опит в управлението на проекти по програмите „Леонардо да Винчи”, „Грундвиг”, ФАР, програми, финансирани от Социалния фонд. Желанието на създателите на сдружението е да следват общата европейска идея за Учене през целия живот „Поколения” споделя принципите на толерантността и мирното съжителство между различните общности, принципите на гражданското общество и равнопоставеността, европейските политики и ценности, като допринася за  изграждането на мост между поколенията.

Основни цели на  сдружение „Поколения” са:

  • Да развива, утвърждава, популяризира и трансферира между       поколенията националните и духовни ценности в областта на образованието, науката, културата, технологиите и др;
  • Да проучва, разработва и прилага опита, принципите и политиките на останалите страни в областта на интегрирането на хората на възраст 55+, редуциране на поколенческото разделение и подобряване на диалога между поколенията;
  • Активно да работи и подпомага процеса на управление на различията чрез диалог, партньорство и консенсус;

За  постигане на целите си сдружението извършва следните дейности:

  • Разработване и осъществяване на проекти на национално и международно ниво, интегриране в социални мрежи на целевите групи за запознаване с   най-новите  постижения в областта на практиките и политиките за сближаване и преодоляване на различията между поколенията.
  • Разработване на програми за обучения в областта на управление на различията;
  • Организиране на обучения и стажове за представители на различни поколения, насочени към преодоляване на различията;
  • Иницииране и участие в симпозиуми, конгреси и конференции, семинари и уъркшопове, кръгли маси, контактни борси, участие в работни групи и др. форуми в изпълнение на основните цели на Сдружението;
  • Разработване на стратегии, програми, анализи, изследвания, прогнози и други прояви с цел  изграждане на ефективен диалог между поколенията;