Сребърно поколение – златни възможности

ECIL logo PantoneВсеизвестен факт е, че работната ръка в Европа застарява все повече. Може би по-малко известно е, че отношението към застаряването се променя към добро.

Вместо да се гледа като на демографска бомба във времето с изключително отрицателни последици,  за възрастната работна ръка в Европа се говори все повече като за  „сребърна икономика”, която може да помогне за развитието на нови възможности за икономическо развитие. 

Все по-доброто отношение към застаряването на работната ръка не означава, че Европа е готова за предизвикателствата, които я очакват в това отношение.

Промените на възрастовите структури в предприятията/фирмите представляват голямо предизвикателство. Участието на възрастните работници и служители в процеса на учене през целия живот е сред постоянните цели на Европа. Работодателите разпознават проблема със застаряването, но индикациите потвърждават, че те все още не са подготвени за промените, които предстоят.

Успешните политики за благополучното остаряване включват увеличаването на възрастта за пенсиониране и рестрикция на ранното пенсиониране. Подпомагането на по-възрастните служители и работници да поддържат уменията си и ги предпазва от морално остаряване, а това допринася за подобряване на тяхната работоспособност.

Хората трябва да имат възможността да контролират работата си, напр. чрез избор или промяна на задачите. Освен това комуникацията и взаимопомощта, напр. чрез работа в екип, насърчава обмена на информация и ученето между колеги от различни поколения. Комплексността на работата насърчава хората да учат, напр. чрез независимо разрешаване на непредвидени проблеми и чрез поемането на отговорност за комплексни задачи от страна на екипи, съставени от хора от различни поколения.

Интергенеративното (междупоколенческото) учене може да се проведе на работното  място и носи ползи на всички, които са включени в него.  Често начини за насърчаване на интергенеративно учене в предприятията включват насърчаване на отношенията между отделни служители като менторинг, наставничество и коучинг.  Друг метод е разработването на надграждащи тренинги, които обединяват потенциала на различни поколения, учещи заедно. В тази насока работи и екипът от партньори в проект ECIL. След проучванията в различните страни от проектния консорциум, беше направен изводът, че общо взето интергенеративните методи на работа и тренинги са нова и все още недостатъчно разработена материя. Ето защо екипът на ECIL насочи усилията си към разработване на нов тренинг за обучение на обучители на възрастни, с цел въвеждане на интергенеративен подход на работа. Тренингът ще се състои от няколко модула и ще бъде адаптиран за онлайн обучение. Разработеният подход ще може да бъде прилаган в работата им от обучители в сферата на професионалното и неформалното обучение за възрастни – курсове по професии, бизнес-тренинги, обучения на работещи НПО сектора и др. Пилотният ТТТ ще бъде осъществен в края на месец май.

Интергенеративното учене носи ползи на предприятията по различен начин. То помага да се съхранят много основни знания и опит в организацията. Комбинира силните страни на отделните служители, работници от различни поколения, напр. чрез консолидиране на опита на по-младите поколения в областта на новите технологии с опита на по-възрастните.  То също заздравява отношенията в предприятията, като помага да се преодолеят негативни стереотипи относно възрастта и отношенията.

Задачата да се превърне „благополучното остаряване” в реалност е съвсем в началото на популяризирането си. Алхимията за това как „сребърната икономика” да донесе златни възможности, се изразява в капитализирането на промяната на отношението за представяне на нови политики, отнасящи се до застаряването. Това е и стремежът на екипа на проект ECIL, състоящ се от експерти от Великобритания, Швеция, Словения, Испания и България.

Проект  ECIL Nr 2012-1-GB2-LEO05-08174, се финансира от ЕК, Програма „Учене през целия живот”, подпрограма Леонардо да Винчи, трансфер на иновации.

Публикацията е изготвена от Сдружение „Поколения”, партньор в проект ECIL и въз основа на извадки от публикация на CEDEFOP от месец февруари 2013. (Silver workers – golden opportunities  – Exploring the benefits of investing in an ageing workforce)