Project meeting Bilbao, Spain

Втора проектна среща по проект CompAAL

Какви професии, свързани с интелигентната, благоприятна за живеене среда за възрастните хора (AAL) съществуват в страните от консорциума на проекта CompAAL? Нуждата от разработването на какви професионални роли беше констатирана в резултат на направените проучвания? Как биха могли да се разширят и обогатят по посока на AAL наличните вече професии, отнасящи се по някакъв начин към социалния аспект на интелигентната околна среда?

Това бяха основните въпроси, разглеждани на втората работна среща, проведена в Билбао, Испания. На тази среща бяха определени също работните задачи за следващия проектен период, а именно разработването на нови профили в областта на AAL, привличането на заинтересованите от темата лица и институции и активна работа по разпространението на идеята за AAL.