Международен семинар и среща във Франция по проект „Социално предприемачество за хора от третата възраст“

ObstaОсновната идея на проект Социално предприемачество за хора от третата възраст е активното включване на възрастните хора в предпенсионна или пенсионна възраст в социалния и икономически живот на обществото по различни начини. Най-важното през изминалите месеци от октомври 2016 до настоящия момент беше сформирането на работна група, частниците в която да бъдат заинтересовани и мотивирани в генерирането на нови предложения за отговаряне на съществуващи социални потребности или разрешаване на социални проблеми в местните общности. На поканата да се включат в проекта откликнаха ентусиасти от различни области – хора на възраст 50+, работещи в сферата на медицина, образование, научни изследвания и др.

SS seniors3

От края на месец ноември 2016 до сега са проведени 4 срещи на работната група, установени са определени социални потребности на местна почва, формулирани са идеите за удовлетворяването им, стартира попълването на лични портфолиа, в които ще бъде направен запис на процеса по осъществяване на тези идеи.

Като завършек на този етап от проекта беше участието на двама представители от работната група в международен семинар в гр. По, Франция, организиран от Pistes Solidaires, част от проектния консорциум. Семинарът беше предназначен за участници в местните работни групи от различните партньорски страни – България, Великобритания, Дания, Италия, Испания и Франция. Те обмениха личен опит в областта на социални и доброволчески дейности, добри практики, информация относно идеите, които имат намерение да развиват през следващия етап на проекта.

SS seniors1SS seniors

Междувременно партньорите по проекта проведоха своята втора проектна среща, на която обсъдиха резултатите от поставените задачи, срещаните трудности и очертаха ангажиментите и дейностите, които предстои да бъдат осъществени до следващата проектна среща през месец февруари 2018 г.

SS Jan

Obsta